Kola & doplňky

Zásady ochrany osobních údajů


 

Informace ke zpracování osobních dat

VELSBIKE s.r.o. se sídlem Jinačovice 513, 664 34 Jinačovice, IČ 269 21 421 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

VELSBIKE s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat VELSBIKE s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail: pavlina.balabanova@velsbike.cz nebo na sídlo naší společnosti:

VELSBIKE s.r.o.
Jinačovice 513
664 34 Jinačovice

VELSBIKE s.r.o. využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.

Kontaktní údaje na pověřence: Pavlína Balabánová, tel.: 605 777 070, e-mail: pavlina.balabanova@velsbike.cz

 

 

 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na e-mail

V případě, že máte zájem od VELSBIKE s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně k těmto účelům. VELSBIKE s.r.o. nepředává takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od VELSBIKE s.r.o. nechcete dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené               e-mailové adresy zde nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak VELSBIKE s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a doby zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Pracovně právní vztah

 

údaje zaměstnanců

 

Daňová evidence

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj), Biometrický údaj (otisk prstu, docházkový systém)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Externí účetní

Příjemci

Externí účetní

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Poskytování služeb

 

Evidence zákazníků při opravách jízdních kol a příslušenství, motocyklů a příslušenství.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (zákazníka, objednatele služby)

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy, služby

Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

plnění poskytovaných služeb

Doba zpracování

3 roky

 

 

Prodej jízdních kol a příslušenství, prodej motocyklů a příslušenství

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (zákazníka, objednatele služby, prodeje)

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy, služby, prodeje

Osobní údaje

Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy, plnění poskytovaných služeb

Doba zpracování

24 měsíců po skončení platnosti smlouvy

 

 

 

 

 

E-mail

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (zákazníka, uživatele klientské sekce, e-shopu)

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy, služby, prodeje

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

plnění smlouvy, plnění poskytovaných služeb

Doba zpracování

24 měsíců po skončení platnosti smlouvy

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 24. května, 2018.

Velsbike s.r.o.